ΑπΙΓ-1. Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης. και είδον εκ της θαλάσσης θηρίον αναβαίνον, έχον κέρατα δέκα και κεφαλάς επτά, και επί των κεράτων αυτού δέκα διαδήματα, και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας.
ΑπΙΓ-2. και το θηρίον ο είδον ην όμοιον παρδάλει, και οι πόδες αυτού ως άρκου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. και έδωκεν αυτώ ο δράκων την δύναμιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην. —
ΑπΙΓ-3. και μίαν εκ των κεφαλών αυτού ως εσφαγμένην εις θάνατον. και η πληγή του θανάτου αυτού εθεραπεύθη, και εθαύμασεν όλη η γη οπίσω του θηρίου,
ΑπΙΓ-4. και προσεκύνησαν τω δράκοντι τω δεδωκότι την εξουσίαν τω θηρίω, και προσεκύνησαν τω θηρίω λέγοντες. τις όμοιος τω θηρίω; τις δύναται πολεμήσαι μετ’ αυτού;
ΑπΙΓ-5. και εδόθη αυτώ στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίαν. και εδόθη αυτώ εξουσίαν πόλεμον ποιήσαι μήνας τεσσαράκοντα δύο.
ΑπΙΓ-6. και ήνοιξε το στόμα αυτού εις βλασφημίαν προς τον Θεόν, βλασφημήσαι το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού, τους εν τω ουρανώ σκηνούντας,
ΑπΙΓ-7. και εδόθη αυτώ πόλεμον ποιήσαι μετά των αγίων και νικήσαι αυτούς, και εδόθη αυτώ εξουσία επί πάσαν φυλήν και λαόν και γλώσσαν και έθνος.
ΑπΙΓ-8. και προσκυνήσουσιν αυτόν πάντες οι κατοικούντες επί της γης, ων ου γέγραπται το όνομα εν τω βιβλίω της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου.

ΑπΙΓ-9. Ει τις έχει ους, ακουσάτω.
ΑπΙΓ-10. ει τις εις αιχμαλωσίαν απάγει, εις αιχμαλωσίαν υπάγει. ει τις εν μαχαίρα αποκτέννει, δει αυτόν εν μαχαίρα αποκτανθήναι. ώδε εστίν η υπομονή και η πίστις των αγίων.
ΑπΙΓ-11. Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης, και είχε κέρατα δύο όμοια αρνίω, και ελάλει ως δράκων.
ΑπΙΓ-12. και την εξουσίαν του πρώτου θηρίου πάσαν ποιεί ενώπιον αυτού. και ποιεί την γην και τους εν αυτή κατοικούντας ίνα προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, ου εθεραπεύθη η πληγή του θανάτου αυτού.
ΑπΙΓ-13. και ποιεί σημεία μεγάλα, και πυρ ίνα εκ του ουρανού καταβαίνη εις την γην ενώπιον των ανθρώπων.
ΑπΙΓ-14. και πλανά τους κατοικούντας επί της γης δια τα σημεία α εδόθη αυτώ ποιήσαι ενώπιον του θηρίου, λέγων τοις κατοικούσιν επί της γης ποιήσαι εικόνα τω θηρίω, ος είχε την πληγήν της μαχαίρας και έζησε.
ΑπΙΓ-15. και εδόθη αυτώ πνεύμα δούναι τη εικόνι του θηρίου, ίνα και λαλήση η εικών του θηρίου και ποιήση, όσοι εάν μη προσκυνήσωσι τη εικόνι του θηρίου, ίνα αποκτανθώσι.
ΑπΙΓ-16. και ποιεί πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, ίνα δώσωσιν αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών,
ΑπΙΓ-17. και ίνα μη τις δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού.
ΑπΙΓ-18. Ώδε η σοφία εστίν. ο έχων νουν ψηφισάτω τον αριθμόν του θηρίου. αριθμός γαρ ανθρώπου εστί. και ο αριθμός αυτού χξστ’.

«…Θα συνεργαστεί πολύ και ο Πάπας, γιατί όλα τα παιδιά του διαβόλου θα τα θεωρεί δικά του και θα τους υποδεικνύει ν΄ακολουθούν τον Αντίχριστο. Γι΄αυτό κι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είπε: «Τον Πάπα να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία». Ο Άγιος εννοούσε αυτόν τον Πάπα της συγκεκριμένης εποχής, που θα βοηθήσει στην ανάδειξη του Αντιχρίστου.» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ, Σκεύος Εκλογής, Σελ. 219

TO ΒΡΗΚΑΜΕ ΕΔΩ

Γράψε απάντηση

Γράψε ο σχολιό σου
Γράψε το όνομά σου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.