Μεγάλος υπηρεσίας πρός το Έθνος προσήνεγκεν ό πολεμικώτατος ούτος Πελοποννήσιος, πανταχού διακριθείς, ιδίως είς τό Βαλτέτσι, είς τήν άλωσιν τής Τριπολιτσάς καί είς τάς πρός τόν Δράμαλην έν γένει μάχας προσέτι δέ καί είς τήν Στερεάν Ελλάδα. Είς δέ τήν πολιορκίαν τής Τριπολιτσάς, ότε πολεμιστής Έλλην, συνδεόμενος διά φιλίας μετά Τούρκου πυροβολητού, κατώρθωσε νά εισέλθη καί ιδών απροφύλακτον τό πυροβολείον εκάλεσε διά νεύματος τούς εγγύς Έλληνας πολεμιστάς, ό Κεφάλας μετά τού σώματός του ανήλθε πρώτος τήν 23 Σεπτεμβρίου 1821 καί έστησε τήν Ελληνικήν σημαίαν ( τήν σκηνήν δέ ταύτην παριστά ή εικών). Κατόπιν κατώρθωσε καί ήνοιξεν ή λεγόμενη πύλη τού Ναυπλίου καί συνετελέσθη ούτως ή άλωσις.

Ό Κεφάλας εφονεύθη τήν 20 Μαϊου 1825 είς Μανιάκι μετά τού Παπαφλέσσα.

Μετά τήν πτώσιν δηλαδή τού Νεοκάστρου συνεχίζων ό Ιβραήμης τόν έν Πελοποννήσω όλεθρον, πρίν προχωρήση είς τά ενδότερα, ηθέλησε νά εξασφαλίση τά νώτα αυτού. Ούτω τήν 19 Μαϊου υπέρ τούς τρισχιλίους Αιγύπτιοι εκίνησαν πρός τό μεταξύ Αρκαδίας καί Νεοκάστρου κείμενον Μανιάκι, όπου είχον συγκεντρωθή, τή προτροπή τού Παπαφλέσσα, καί οχυρωθή ολίγοι Έλληνες πολεμισταί υπό τέσσαρας αρχηγούς. Είναι ανωτέρα πάσης περιγραφής ή ηρωϊκή αντίστασις τών ολίγων ηρώων της 20 Μαϊου 1825 κατά τών επιθέσεων τού Αιγυπτιακού στρατού. Έμειναν είς τά θέσεις των καί επολέμησαν, μέχρις ότου εφονεύθησαν πάντες μετά τών αρχηγών αυτών, εν οίς ό Παπαφλέσσας καί ό Κεφάλας…

Πηγή: Βιβλιοθήκη ΕΟΕ (Iούλιος Βερν).

 

Γράψε απάντηση

Γράψε ο σχολιό σου
Γράψε το όνομά σου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.